Payment

ขั้นตอนการชำระเงิน

รหัสพร้อมเพย์ : 090-738-7240
  1. กรอก Order id ของท่าน
  2. แนบสลิปการชำระเงิน
  3. รอตรวจสอบสถานะการชำระเงิน (ใช้เวลาประมาณ 1-2 วัน)
  4. ตรวจสอบสถานะได้ที่ click

ยืนยันการชำระเงิน

กรุณากรอกเลข Order id และอัพโหลดหลักฐานการโอนเงินของท่าน
เลข Order id ของท่านจะถูกส่งไปยัง email ที่ท่านลงทะเบียนจองบัตร


อัพโหลดรูปหลักฐานการโอนเงินของท่าน